• ابتدا سال تولد و بعد ماه و روز را به صورت دو رقمی بنویسید.